Följ oss här:

Heltäckande tjänster som stärker hela värdekedjan

IT Advisor är ett företag som erbjuder konsulttjänster och produktnära tjänster inom IT-säkerhet


Ledning & Styrning

Har din IT-organisation svårt att hantera sina risker och IT-säkerhetskrav? Fungerar ledningen och styrningen av dina IT-säkerhetstjänster som det är tänkt?

IT Advisors erfarna konsulter kan stötta din organisation att uppnå sina mål. Vi kan förstärka din IT-organisation med erfarenhet och kompetens.

Projektledning

Uppfyller ditt IT-projekt inte dina förväntningar? Planerar du ett IT-säkerhetsprojekt?

IT Advisor erbjuder projekt- och programledare med mångårig erfarenhet av att leverera komplexa och affärskritiska IT-säkerhetsprojekt inom IAM och SRM.

Tekniska specialister

Är din verksamhet osäker på vilken lösning som bäst uppfyller verksamhetens behov? Står den inför ett tekniskt utmanande införande- eller förändringsprojekt?

IT Advisor har gedigen erfarenhet av att arbeta med lösningsarkitektur, design, implementation samt drift och förvaltning av I&AM- och SRM-lösningar.

Molnmigration

Molntjänster är idag en realitet för många verksamheter. Har din verksamhet den kunskap och erfarenhet som krävs för att maximera de möjligheter som molntjänster och -teknologi erbjuder?

IT Advisor har många års erfarenhet av partnerskap och att arbeta med några av de största molnleverantörerna.

Våra konsulter

Våra konsulter har omfattande kunskap och djup erfarenhet inom hela värdekedjan, från ledning och styrning till arkitektur och teknik. Många är certifierade inom sina områden.

Exempel på roller i konsultuppdrag:

 • Rådgivare inom IT och IT-säkerhet
 • IT Service Manager
 • IT-säkerhetsarkitekt
 • Program- och projektledare
 • Integrationsspecialister
 • Utvecklare

Exempel på certifieringar:

 • ITIL®
 • PMP®
 • CISSP®
 • CISM
 • IBM Certified Deployment Professional
 • AWS Solution Architect

Identity & Access Management

Identity & Access Management (IAM) är förmågan att effektivt styra, förvalta och underhålla vem som har åtkomst till vad i ett företags IT-landskap. IAM-lösningar berör hela livscykeln för dessa behörigheter och hur de skall tilldelas på rätt sätt till rätt användare av rätt skäl.

IAM tillgodoser verksamhetens behov av förbättrad säkerhet och effektivare processer samtidigt som slutanvändarupplevelsen förenklas.


IAM bidrar till affärsnytta

 • Kortare ledtider genom automatisering av processer.
 • Efterlevnad av lagar och direktiv.
 • Kortare time-to-market genom att erbjuda centrala standardiserade tjänster som kan återanvändas.
 • Bättre kontroll på vad som sker i IT landskapet.
 • Lägre risk genom förbättrad säkerhet.

IT Advisors erbjudande inom IAM

 • Kravinsamling och analys av verksamhetens behov av IAM-lösningar.
 • Framtagande av “business case” för IAM.
 • Upphandling av IAM-tjänster, lösningar och mjukvaror.
 • Definition av IAM roadmap och strategi.
 • Förändringsledning vid införande av IAM.
 • Projektledning och teknisk implementation av IAM-lösningar.
 • Integration mellan IAM-system och befintliga IT-applikationer och tjänster.
 • Utveckling av skräddarsydda lösningar för kundspecifika krav och processer.
 • Drift och förvaltning av befintliga IAM-system och tjänster.

Risk & Compliance Management


Risk & Compliance Management handlar om att säkerställa:

 • Att regelefterlevnad (tex. ISO27000, GDPR) sker strukturerat och att det finns kontroller, processer och rutiner på plats för att kunna hantera avvikelser.
 • Att verksamhetens affärskrav och legala krav rörande konfidentialitet, integritet och säkerhet av information uppfylls.
 • Att verksamheten har förståelse för vad som händer i IT-landskapet, och har processer och rutiner på plats för att kunna hantera avvikelser.

En väl fungerade Risk & Compliance Management är en förutsättning för att ett effektivt IT-säkerhetsarbete ska kunna exekveras, till exempel:

 • Ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informations- & IT-säkerheten.
 • Koordinerar och säkerställer ett effektivt samspel mellan IT-säkerhetsavdelningen, IT-organisationen och verksamheten.
 • Reducera risken för och konsekvenserna av säkerhetsincidenter.

Hur kan IT Advisor hjälpa dig

Bland annat hjälper vi våra kunder med att:

 • Identifiera interna och externa krav samt genomföra nulägesanalys.
 • Definiera processer och rutiner för att möjliggöra ett strukturerat arbete.
 • Genomföra både tekniska och organisatoriska förändringsarbeten.
 • Delta vid upphandling av IT-system samt implementation av desamma.

Våra konsulter

Våra konsulter har omfattande kunskap och djup erfarenhet inom hela värdekedjan, från ledning och styrning till arkitektur och teknik. Många är certifierade inom sina områden.


Exempel på roller i konsultuppdrag:

 • Rådgivare inom IT och IT-säkerhet
 • IT Service Manager
 • IT-säkerhetsarkitekt
 • Program- och projektledare
 • Integrationsspecialister
 • Utvecklare

Exempel på certifieringar:

 • ITIL®
 • PMP®
 • CISSP®
 • CISM
 • IBM Certified Deployment Professional
 • AWS Solution Architect

Cyber Security Monitoring & Control

Cyber Security Monitoring & Control är förmågan att på ett effektivt sätt övervaka, upptäcka samt bekämpa potentiella hot mot verksamheten.

Detta innefattar att ha processer och rutiner samt säkerhetsmekanismer i form av tekniska lösningar för detektering och hantering av hot, attacker och olovligt nyttjande av IT-tjänster.


Cyber Security Monitoring & Control bidrar till affärsnytta

 • Kunskap och förmåga att hantera eventuella incidenter på ett effektivt sätt.
 • Övervaka dagens utmaningar och incidenter och vara förberedd för framtidens krav.
 • Minska risken för störningar och incidenter i den dagliga verksamheten.
 • Bättre kontroll på vad som sker i IT-landskapet för att kunna stötta verksamheten samt IT-organisationen.

IT Advisors erbjudande

 • Identifiera affärskrav såväl som tekniska krav för Cyber Security-lösningar.
 • Framtagande och etablering av roadmap och strategi inkluderat business case för Cyber Security.
 • Upphandling av Cyber Security-tjänster och -lösningar samt mjukvara.
 • Projektledning och teknisk implementering av Cyber Security-lösningar.
 • Förvaltning av tjänster och lösningar för Cyber Security.

Cloud Migration & Integration

Vi hjälper våra kunder med att ta fram, etablera och förvalta molnstrategier och cloud brokering-tjänster samt integration, transformation och migration av applikationer och IT-tjänster till utvalda molntjänster.

Vi erbjuder skickliga och erfarna konsulter som är certifierade av Amazon (AWS) och Microsoft (Azure, AD, etc.) som arbetar enligt väl beprövade och solida ramverk.


Hur IT Advisor kan bidra till ökad affärsvärde relaterat till användandet av molntjänster

 • Skapa en effektiv och gedigen grund för arbetet med molntjänster genom att definiera molnstrategier, ta fram business case, analysera leverantörer etc.
 • Accelerera införandet av användningen av molntjänster samt förbättra organisationernas kunskaper och förmågor relaterade till molnet.
 • Säkerställa effektiv och korrekt användning av molntjänster, t.ex. genom att införa cloud brokering.
 • Etablera och leverera integrations-, transformations- och migrationsprojekt med god precision och till förväntat resultat.

IT Advisors erbjudande

Nedan följer exempel på artefakter, aktiviteter och funktioner som IT Advisor kan hjälpa dig med:

 • Molnstrategier
 • Framtagande och analys av business case
 • Selektion och upphandling av molnleverantörer
 • Cloud Brokering-tjänster
 • Molnarkitekturer
 • Integration, transformation, och migration av applikationer och IT-tjänster till molnet
 • Automatiseringstillämningar i molnet (Serverless computing, AI, Code-based infra)